Otel Çalışanlarının İş-Aile Yaşam Çatışmalarının Yordayıcıları Olarak, İş - Yaşam Doyumu, İş Stresi ve Algılanan Sosyal Destek

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gözde Karabacak
Hacer Harlak

Özet

Son çalışmalar, iş-aile yaşam çatışmasının çalışanlarda yüksek stres, düşük iş ve yaşam doyumu ile sonuçlandığını; algılanan sosyal destek ile hem doyum hem de çatışma düzeyleri arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Çalışmanın amacı, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri ve iş stresinin, algılanan sosyal desteğin ve iş-yaşam doyumunun iş-aile yaşam çatışmasına etkilerini incelemektir. Çalışma, Kuşadası ve İstanbul’daki 5 yıldızlı 316 otel çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör, Pearson korelasyon, basit doğrusal regresyon ve Sobel aracılık analizleri kullanılmış, iş stresi ve çatışma değişkenleri arasında anlamlı pozitif, çatışma değişkenleri ile hem sosyal destek hem de doyum ölçümleri arasında negatif ilişkiler bulunmuştur. İş-aile/aile-iş çatışması ve iş doyumu arasında iş stresinin, iş-aile/aile-iş çatışması ve yaşam doyumu arasında iş doyumunun, aile-iş çatışması ve yaşam doyumu arasında ise sosyal desteğin kısmı aracılık etkisi bulunmuştur. Aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve iş-yaşam doyum düzeylerinin düşük olması, işgörenlerin iş-aile yaşam çatışması düzeyini arttırmaktadır. Yüksek düzeyde iş-aile çatışması ve iş stresi ise aile-iş çatışmasına sebep olmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karabacak, G., & Harlak, H. (2021). Otel Çalışanlarının İş-Aile Yaşam Çatışmalarının Yordayıcıları Olarak, İş - Yaşam Doyumu, İş Stresi ve Algılanan Sosyal Destek. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1923–1940. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/277
Bölüm
Makaleler