Türkiye’deki İlk Cittaslow Dostu İşletme Olan "Yedi Bilgeler"e Yönelik EYorumların Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Füsun İstanbullu Dinçer
Özlem Taşkıran
Merve Aydoğan Çifçi

Özet

Son yıllarda tüke tim alışkanlıklarındaki de ğişimle r, doğal olana karşı oluşan ilgi ve daha sakin, ke yfine vararak yaşama anlayışı, sürdürüle bilir proje ve uygulamaların da ge lişimini desteklemektedir. Bunun sonucunda “Slow Food”, “Cittaslow” gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. “Cittaslow” hareketi; insanların birbirle ri ile ile tişim halinde olduğu, sosyal, sürdürüle bilir; doğaya, kültürüne , e l sanatlarına sahip çıkan, altyapı problemi yaşamayan, ye nile ne bilir e ne rji kaynaklarını kullanan ve teknolojik olanaklardan faydalanan şehirlerin de ğerlendirildiği bir birlik olarak kurulmuştur. Günümüzde 30 ülke de n, 235 şe hir birliğe üye dir. Bu çalışmada, Cittaslow fe lse fesini be nimseyen ve ilke le rine uygun faaliyet yürüte n Türkiye ’deki ilk ve tek “Cittaslow Dostu” işle tme , “Yedi Bilgeler” ote l/şarapevinin Tripadvisor.com kullanıcı yorumları analiz e dilmiştir. Çalışmanın amacı, kullanıcıların e n fazla hangi alanda yorum yaptıklarını, yorumların Cittaslow ve krite rleri ile ilişkisinin olup olmadığını be lirleme ktir. İçe rik analizi yöntemi kullanılmış ve katılımcıların işle tme ile ilgili yorumları 6 kate goride de rlenmiştir. En fazla yiyecek-içe cek kategorisinde yorum yapıldığı görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İstanbullu Dinçer, F., Taşkıran, Özlem, & Aydoğan Çifçi, M. (2021). Türkiye’deki İlk Cittaslow Dostu İşletme Olan "Yedi Bilgeler"e Yönelik EYorumların Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1–9. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/30
Bölüm
Makaleler