Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kültürel Miras Algılarının Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hakan Kendir

Özet

Turizm faaliyetlerinin merkezinde yer alan kültürel miras varlıkları, turistik destinasyonlar için hayati önem taşıyan çekim unsurlarıdır. Destinasyonların gelişimi ve gelecek nesillere aktarılması, doğal güzelliklerin ve kültürel miras ögelerinin korunması ile mümkün olabilecektir. Özellikle gelecekte turizm sektöründe karar verici rolü üstlenecek olan turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin, kültürel miras varlıklarına yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi bu varlıkların korunarak gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin kültürel miras algılarının belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda anket tekniği kullanılarak Karabük Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünde öğrenim gören 342 öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere istatistiki analizler uygulanmıştır. Bu analizler frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, faktör analizi, t testi ve Mann-Whitney U testidir. Uygulanan t testi ve Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre öğrencilerin kültürel miras algılarının okudukları üniversiteye göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kendir, H. (2021). Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kültürel Miras Algılarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2296–2310. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/301
Bölüm
Makaleler