Destinasyon Özelliklerinin ve Algılanan Destinasyon Kişiliğinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Şirince Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bayram Şahin
Bedriye Çilem Soylu

Özet

Küreselleşmeyle birlikte rekabet şartlarının zorlaşması ve tüketicilerin yeni arayışlar içine girmesi destinasyonların rakiplerinden farklılaşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada destinasyonlar da işletmeler gibi markalaşma çabasına girmektedirler. Destinasyon kişiliği de bir destinasyonun markalaşmasında ve tercih edilmesinde etkili olan önemli bir faktördür. Destinasyonun sahip olduğu kişilik, ziyaretçi ve destinasyon arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlamakta ve tüketici davranışlarını etkileyebilmektedir. Dolayısıyla destinasyonların rekabet avantajı elde edebilmesi açısından kendilerine has özellikleri ile oluşturacakları destinasyon kişiliği, pazarlama açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı Şirince’nin tercih edilmesinde etkili olan destinasyon özelliklerinin ve algılanan destinasyon kişiliğinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın diğer bir amacı da destinasyon özelliklerinin, algılanan destinasyon kişiliği üzerinde bir etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Şirince’yi ziyaret eden 388 yerli turiste yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda algılanan destinasyon kişiliğinin davranışsal niyetler üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu ve destinasyon özelliklerinin de destinasyon kişiliğini etkilediği tespit edilmiştir.


* Bu makale, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda yürütülmüş, “Destinasyon Özelliklerinin ve Algılanan Destinasyon Kişiliğinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Şirince Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şahin, B., & Soylu, B. Çilem. (2021). Destinasyon Özelliklerinin ve Algılanan Destinasyon Kişiliğinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Şirince Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2343–2360. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/304
Bölüm
Makaleler