Yöneticilerin İşkolik Davranışlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi: Konaklama İşletmeleri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ebru Gerdan
Bayram Şahin

Özet

Günümüz dünyasında artan rekabet ve teknolojik gelişmeler çalışma koşullarında da birtakım değişimlere neden olmuş, çalışmaya ilişkin mekân ve zaman önemini yitirmiş, çalışanlar artık iş yerlerinden bağımsız olarak, işlerini istedikleri yerden ve istedikleri zaman yürütebilir hale gelmişlerdir. Bu değişim, çalışanları çalışma saatlerinin dışında da çalışmaya itmiş ve çalışanların işe ayırdığı zamanın sınırlarının ortadan kalkmasına ve birer işkoliğe dönüşmelerine neden olmuştur. İşkoliklik, bireyler üzerinde tükenmişlik, işten kaçma eğilimi, örgütsel amaçlardan uzaklaşma verimliliğin düşmesi, iş yaşamı ve özel yaşamı arasında denge kuramama ve yaşam doyumunda düşüş yaşamasına sebep olmaktadır. Özellikle turizm sektörü gibi çalışma saatlerinin fazla olduğu sektörlerde daha fazla görülmektedir. Bu amaçla araştırmada İstanbul ilindeki konaklama işletmelerinde çalışan 400 yöneticinin işkolik davranışlarının yaşam doyumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda işkoliklik ve yaşam doyumu açısından cinsiyet değişkeninin anlamlı bir fark yarattığı tespit edilmiş ve kadın yöneticilerin işkolik eğilimleri ve yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca işkoliklik ile yaşam doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gerdan, E., & Şahin, B. (2021). Yöneticilerin İşkolik Davranışlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi: Konaklama İşletmeleri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2840–2855. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/332
Bölüm
Makaleler