Otel Çalışanlarında Zorunlu Vatandaşlık Davranışı İş ile Aile Çatışması İlişkisi: Çoklu Grup Analiziyle Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kemal Köksal

Özet

İş-aile çatışması çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlığı, yaşam tatmini, örgütsel bağlılık ve performans gibi birçok değişkenle yakından ilişkilidir. Bu nedenle iş-aile çatışmasının belirleyicilerinin tespit edilmesi önemlidir. Çalışmanın amacı otel çalışanlarında zorunlu vatandaşlık davranışının, iş-aile çatışmasına neden olup olmadığı ve cinsiyete göre iş-aile çatışması algısının farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Antalya Belek bölgesinde faaliyette bulunan beş yıldızlı bir otelin çalışanları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Otelde çalışan toplam 227 katılımcıdan, 2019 Temmuz ayında, kesitsel olarak kolayda örnekleme yöntemiyle ve öz değerlendirme anketleriyle veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS ve AMOS 23.0 programları kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla yapısal model kullanılmıştır. Analizler sonucunda zorunlu vatandaşlık davranışının iş-aile çatışmasını anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, zorunlu vatandaşlık davranışının iş-aile çatışması üzerindeki pozitif etkisi kadın otel çalışanlarında erkeklere göre daha güçlü olduğu çoklu grup analiziyle tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Köksal, K. (2021). Otel Çalışanlarında Zorunlu Vatandaşlık Davranışı İş ile Aile Çatışması İlişkisi: Çoklu Grup Analiziyle Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2669–2684. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/323
Bölüm
Makaleler