Konaklama İşletmelerindeki Liderlik Davranış Türlerinin Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm ve Psikolojik İyi Oluşa Etkisi: Türkiye ve İtalya Üzerine Bir Çalışma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşe Atar
Ece Konaklıoğlu

Özet

Bir işletmenin uyumlu bir biçimde çalışabilmesi ve etkin olabilmesi için iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu yönetim fonksiyonunu ise gerçekleştirecek olan yöneticidir. Yönetici liderlik davranışlarını etkili kullanıyor ve işgören bağlılığını önemsiyor ise başarıdan söz edilebilir. Bu bakış açısından yola çıkarak, çalışmanın amacı, etkileşimci ve dönüşümcü liderlik, örgütsel sessizlik, örgütsel sinizm ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi test etmek ve etki düzeylerini incelemektir. Çalışmanın evrenini Türkiye'de Antalya İtalya'da Amalfi Coast bölgesinde farklı merkezlerde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. Evren içerisinden alınan örneklem ile Antalya bölgesinde 718 Amalfi Coast bölgesinde ise 357 toplamda seçilen 1075 çalışan personele anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, etkileşimci ve dönüşümcü liderlik ile örgütsel sessizlik, örgütsel sessizlik ile örgütsel sinizm, örgütsel sinizm ile psikolojik iyi oluş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bağımsız değişken olarak adlandırılan etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin bağımlı değişken olan örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülür iken, yine örgütsel sessizliğin örgütsel sinizmi, örgütsel sinizmin ise bağımlı değişken olan psikolojik iyi oluşa karşı anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular sonucunda liderlerin sergilediği etkileşimci ve dönüşümcü liderlik tarzlarının yarattığı etkilerin olası sonuçları üzerinde önermelerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Atar, A., & Konaklıoğlu, E. (2021). Konaklama İşletmelerindeki Liderlik Davranış Türlerinin Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm ve Psikolojik İyi Oluşa Etkisi: Türkiye ve İtalya Üzerine Bir Çalışma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(3), 45–65. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/39
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri