Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre Mesleki Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sercan Yıldız
Levent Selman Göktaş
Tuncay Habil
F. Füsun İstanbullu Dinçer

Özet

Bu araştırma, İstanbul’da bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde turizm eğitimi gören ve en az bir dönem turizm sektöründe staj yapmış 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin demografik özelliklerine göre turizme yönelik mesleki bağlılık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin mesleki bağlılık düzeylerinin belirlenmesinde, Meyer ve diğerleri (1993) tarafından ortaya atılan ve Tak ve Çiftçioğlu (2009) tarafından Türkçe’ye çevrilerek güvenilirlik ve geçerlilik çalışması yapılan, “Mesleki Bağlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler, okul idaresi tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 11. ve 12. sınıfta öğrenim gören 290 öğrenciden anket tekniği ile toplanmıştır. Man Whitney-U testi ile gerçekleştirilen hipotez testleri sonucunda, öğrencilerin cinsiyet ve en son staj yaptıkları işletme özelliklerine göre, turizm mesleğine yönelik bağlılık düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre mesleki bağlılık düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız, S., Göktaş, L. S., Habil, T., & İstanbullu Dinçer, F. F. (2021). Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre Mesleki Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1–12. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/46
Bölüm
Makaleler