Yerli Turistlerin COVID-19 Döneminde Algıladıkları Riskin Seyahat Endişeleri ve Seyahat Etme Niyetlerine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Betül Kodaş

Özet

Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisi döneminde Türkiye’deki yerli turistlerin algıladıkları riskin seyahat endişeleri ve seyahat etme niyetleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu çerçevede anket tekniği ile potansiyel yerli turistlerden toplam 391 veri çevrimiçi yoluyla toplanmıştır. Veriler 2021 yılı Kasım ve Aralık ayında elde edilmiştir. Hipotezleri test etmeden önce ölçüm aracının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre yerli turistlerin algıladıkları risk boyutlarından sağlık, psikolojik ve seyahat risklerinin seyahat endişesi üzerinde anlamlı etkisi saptanmıştır. Finansal riskin ise seyahat endişesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan seyahat riski ve finansal riskin seyahat niyeti üzerinde anlamlı etkisi bulunmazken sağlık ve psikolojik riskin seyahat niyetini etkilediği ortaya konmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kodaş, B. (2022). Yerli Turistlerin COVID-19 Döneminde Algıladıkları Riskin Seyahat Endişeleri ve Seyahat Etme Niyetlerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(3), 699–712. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1084
Bölüm
Makaleler