Turistlerin Yerel Mutfak Yeme Eğilimleri ile Unutulmaz Turizm Deneyimleri Arasındaki İlişki: Kayseri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nihat Çeşmeci
Gözde Çulfacı
Reha Kılıçhan

Özet

Bu çalışmanın amacı, turistlerin yerel mutfak yeme eğilimleri ile unutulmaz turizm deneyimleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve bu konuda mevcut literatürdeki bilgi eksikliğine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle detaylı literatür taraması sunulmuş, ardından araştırma sorularına yer verilmiştir. Alan araştırması kapsamında veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Birincil veriler, 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında, bizzat araştırmacılar tarafından anketi doldurmaya gönüllü ve yiyecek içecek işletmeleri ile konaklama işletmelerinin restoranlarından hizmet alan toplam 329 ziyaretçiden yüz yüze ve bırak-topla yöntemleri kullanılarak toplanmıştır. Kolayda örnekleme tekniği kullanılarak toplanan bu veriler, tanımlayıcı istatistikler, faktör, korelasyon ve regresyon analizleri, bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA gibi analizlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın en çarpıcı bulgusu turistlerin yerel mutfak yeme eğilimleri ile unutulmaz turizm deneyimleri arasında pozitif yönlü bir ilişkinin tespit edilmesidir. Ayrıca turistlerin demografik özelliklerine ve seyahat deneyimlerine göre birtakım farklılıklar da tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çeşmeci, N., Çulfacı, G., & Kılıçhan, R. (2023). Turistlerin Yerel Mutfak Yeme Eğilimleri ile Unutulmaz Turizm Deneyimleri Arasındaki İlişki: Kayseri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 84–105. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1198
Bölüm
Makaleler