Akademisyen Kültür Turistlerinin Yenilik Arama Düzeyleri ve Kültür Destinasyonu Tercihleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

A Celil Çakıcı
Emine Şimşek Evren
Savaş Evren

Özet

Yenilik arama, turist motivasyonlarının ve davranışlarının anlaşılması açısından en önemli konulardan biridir. Yapılan literatür incelemesinde, diğer bazı turist tipleri açısından yenilik arama konusunun değerlendirildiği ancak temel motivasyonlarından biri yenilik arama olan kültür turistleri açısından konunun incelenmediği görülmüştür. Bu noktada çalışmanın temel amacı, yerli kültür turistlerinin yenilik arama düzeylerini belirlemek ve farklı yenilik arama düzeylerine sahip kültür turistleri arasındaki destinasyon tercihi farklılıklarını tespit etmektir. Katılımcıların yenilik arama düzeyinin ölçümünde Assaker vd. (2011, 2013, 2014) tarafından geliştirilen yenilik arama ölçeği kullanılmış ve geliştirilen anket yerli kültür turisti akademisyenler örneklemi üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama faaliyetleri, çevrimiçi ortamda 2018 yılı Mayıs ayında gerçekleştirmiş ve 563 kişilik bir örnekleme ulaşılmıştır. Elde edilen verilere tanımlayıcı analizler, faktör analizi, kümeleme analizi ve ANOVA uygulanmıştır. Bulgular, yenilik arama ölçeğinin iki faktörlü bir yapısı olduğunu, akademisyen kültür turistlerin yenilik arama düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca akademisyen kültür turistlerinin orta, yüksek ve çok yüksek yenilik arayanlar şeklinde gruplandırılabilecekleri ve bu gruplar arasında özellikle yurtdışı destinasyon tercihleri açısından belirgin farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çakıcı, A. C., Şimşek Evren, E., & Evren, S. (2021). Akademisyen Kültür Turistlerinin Yenilik Arama Düzeyleri ve Kültür Destinasyonu Tercihleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 271–282. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/68
Bölüm
Makaleler