Gençlerin Kış Sporlarına Katılım Kısıtlarının İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Savaş Evren

Özet

Kış turizmi özellikle 1960’lardan itibaren hem arz hem de talep açısından hızlı bir gelişim kaydetmiştir. Ancak güncel raporlar, kış turizmi pazarının büyüme hızının son 15 yıldır yavaşladığını, insanların kış sporlarına katılma hızının düştüğünü göstermektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada, kış turizmi pazarının önemli bölümünü oluşturan gençlerin kış sporlarına katılım kısıtlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine anket uygulanmış ve 457 kişiden oluşan bir örnekleme ulaşılmıştır. Elde edilen veriler; tanımlayıcı istatistikler, açımlayıcı faktör analizi, T-testi, ANOVA ve çoklu doğrusal regresyon analizleriyle incelenmiştir. Bulgulara göre, gençler için kış sporlarına katılımda en önemli kısıt, maddi yetersizliktir. Ardından sırasıyla; partner eksikliği, cazip gelmeme, korkutehlike ve sosyal kaygı gelmektedir. Farklı gelir, cinsiyet ve rekreasyonel tercih gruplarında bulunan gençler arasında çeşitli kısıtlar açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların kış sporlarına yönelik ilgi düzeyleri üzerinde korku-tehlike ve cazip gelmeme faktörlerinin negatif anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Evren, S. (2021). Gençlerin Kış Sporlarına Katılım Kısıtlarının İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2113–2131. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/290
Bölüm
Makaleler