Stajın Nasıl Geçti? Turizm Alanında Orta Öğretim Öğrencilerinin Staj Deneyimleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hakan Sezerel
Duran Cankül

Özet

Bu araştırmanın amacı turizm lisesi öğrencilerinin staj kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemektir. Söz konusu amaç doğrultusunda, araştırmada nitel araştırma yöntemine başvurulmuş ve betimleyici araştırma deseni benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak 2 adet açık uçlu sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de turizm eğitimi veren tüm liselerdeki 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi boyunca uygulanmış ve turizm liselerinde öğrenim gören 292 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler staj kavramını ifade etmek için 67 metafor üretmişlerdir. Öğrencilerin oluşturduğu metaforlar üç temada toplanmıştır. Bunlar; olumsuz, olumlu ve hem olumlu hem olumsuz algılardır. Araştırmada, öğrencilerin staj deneyimlerini ağırlıklı olarak olumsuz algıladıkları saptanmıştır. Söz konusu olumsuz metaforlar arasında “amelelik ve kölelik” öne çıkan metaforlar olmuştur. Sonuç olarak öğrenciler kendileri için beceri, bilgi ve tutum değişimi yaratacağı düşünülen staj deneyimini ağırlıklı olarak kölelik ve amelelik ile ilişkilendirmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sezerel, H., & Cankül, D. (2021). Stajın Nasıl Geçti? Turizm Alanında Orta Öğretim Öğrencilerinin Staj Deneyimleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 471–483. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/81
Bölüm
Makaleler