Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahmet Köroğlu
Özlem Köroğlu
İpek Asmadili

Özet

Turizm rehberliği öğrencilerinin bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerini sağlayıp iyi bir rehber olabilmeleri için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliklerini yerine getirmeleri ve motivasyona sahip olmaları gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümünde öğrenim görmekte olan 323 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada anket yöntemiyle elde edilen veriler, frekans analizi, güvenirlik analizi, açımlayıcı faktör analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin analizi, bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğu, ayrıca öğrencilerin demografik özellikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasında da farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. *Bu çalışma, 29-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aydın/Kuşadası) ev sahipliğinde düzenlenen II. Turizm Rehberliği Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Köroğlu, A., Köroğlu, Özlem, & Asmadili, İpek. (2021). Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 559–574. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/86
Bölüm
Makaleler