Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emrah Keskin
Nevres Sezen

Özet

İnsanların yiyeceğe karşı besledikleri psikolojik yaklaşım yiyecekleri tüketip tüketmemelerinde etkili olmaktadır. Neofobi ve neofili, insanların yemek deneyimi gerçekleştirmelerinde etkili olan önemli bir unsurdur. Yemek neofobisi veya neofilisi yemek deneyimi esnasında veya öncesinde oluşabilmektedir. Bu çalışmada Kapadokya bölgesindeki restoranları deneyimleyen misafirlerin neofobi (gıdaya karşı duyulan korku) ve neofili (gıdaya karşı duyulan heyecan-merak) düzeylerinin sahip olunan özellikler (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi) açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nicel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Veriler Kapadokya bölgesini ziyaret eden ve restoranlarda yeme deneyimi yaşayan misafirlerden elde edilmiştir. Ankette “Gıda Neofobisi” ve “Gıda Neofili” ölçeği olmak üzere toplam 13 ifade kullanılmıştır. Ölçeklerin yanı sıra katılımcıların bireysel özelliklerini ölçen 5 ifade yer almaktadır. Bireylerin neofobi ve neofili düzeylerini belirlemek için bağımsız T-Testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlarda, Kapadokya bölgesindeki restoranları deneyimleyen misafirlerin cinsiyet ve medeni durumları ile neofobi ve neofili arasında anlamlı farklılığın olmadığı, yaş ve gelir seviyeleri ile neofobi ve neofilileri arasında anlamlı farklılık olduğu, eğitim durumu ile yalnızca neofili arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Keskin, E., & Sezen, N. (2021). Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1592–1606. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/256
Bölüm
Makaleler