Turistik Seyahatlerde Unutulmaz Yemek Deneyiminin Davranışsal Niyete Etkisi: Gaziantep Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emrah Keskin
Nevres Sezen
Tuğba Dağ

Özet

Zengin bir kültüre ve tarihi geçmişe sahip olan Gaziantep, sahip olduğu mutfak kültürü ve yemekleriyle Türkiye’nin en önemli gastronomi şehirlerinden birisidir ve çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu nedenle Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistlerin unutulmaz yemek deneyimlerinin belirlenmesi ve bu deneyimlerinin davranışsal niyetlerine etkisinin tespit edilmesi önemli görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda 4 hipotez geliştirilmiştir. Hipotezleri test etmek için nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniğiyle elde edilmiştir. Anketler, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden birisi olan basit kümeleme örneklem tekniğiyle Mayıs-Haziran 2020 aralığında, bölgeyi ziyaret etmiş turistlere e-anket uygulanarak toplanmıştır. Yapılan analiz sonuçları incelendiğinde unutulmaz yemek deneyiminin boyutları ile davranışsal niyet arasında pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca unutulmaz yemek deneyiminin boyutlarından olan seçkin ve leziz yemekler ve yüksek değer algısı ile davranışsal niyet arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Keskin, E., Sezen, N., & Dağ, T. (2021). Turistik Seyahatlerde Unutulmaz Yemek Deneyiminin Davranışsal Niyete Etkisi: Gaziantep Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3632–3648. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/378
Bölüm
Makaleler