Ensar Şehir Mutfak İmajının Belirlenmesi: Kilis ve Suriye Mutfağı Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melda Akbaba
Gamze Özel

Özet

Toplumdan topluma farklılık gösteren yöresel yiyecekler ait olduğu toplumun kültürünü yansıtır. Zaman içerisinde yaşanan gelişmeler ve değişikliklerle birlikte son halini alır ve yörenin soyut mirası olarak kabul edilir. Günümüzde yöresel yemek kültürü destinasyon çekicilik unsurları içerisinde yerini almıştır. Yöresel yemeklerle ilgili tüketicilerin zihninde oluşan olumlu imaj tercih nedenleri üzerinde etkili olarak destinasyon imajını olumlu etkileyeceği böylelikle bölge ekonomisine de önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı Ensar şehir Kilis ilinde mevcut Kilis ve Suriye mutfak imajının ve birbirleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın evrenini Kilis ilinde ikamet edenler oluşturmakta olup söz konusu evrenden 498 kişiye anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Çalışmada yapılan korelasyon analizinin sonucuna göre, Kilis ili mutfak imajı boyutları ile Suriye mutfak imajı boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü çok zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Suriye mutfak imajının Kilis mutfak imajı ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslek ve uyruğuna göre Kilis mutfak imajı, cinsiyet, yaş, aylık gelir, meslek ve uyruğuna göre Suriye mutfak imajı bir farklılık göstermektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akbaba, M., & Özel, G. (2021). Ensar Şehir Mutfak İmajının Belirlenmesi: Kilis ve Suriye Mutfağı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1971–1985. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/280
Bölüm
Makaleler