Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gamze Özel
Aydın İnak
Cansu Özel

Özet

Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası insan ilişkilerinin yoğun olduğu turizm sektöründe çalışan ve misafir sağlığını korumaya yönelik pek çok kural uygulanmaya başlanmıştır. Bu kuralların çalışanların örgüte uyum düzeylerine ve performanslarına olası etkilerinin belirlenmesi sektör açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmada, konaklama işletmelerinde işgörenlerin örgüte uyum düzeyi ve işgören performansının yordayıcısı olarak, covid-19 sonrası uygulanan sağlık ve güvenlik uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni konaklama tesislerinde çalışanlar olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda anket formları oluşturularak Google anket uygulamasıyla ulaşılan 432 personelden geri dönüş alınabilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, çalışanların örgüte uyum düzeyinin 3,69, iş gören performans düzeyinin 3,97, covid-19 sonrası sağlık ve güvenlik uygulamaları düzeyinin ise 3,69 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sağlık ve güvenlik uygulamaları ile örgüte uyum ve işgören performansı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Sağlık ve güvenlik uygulamalarının alt boyutlarından yönetsel önlem tedbirlerin işgören performansı ve örgüte uyumu negatif yönde, kriterlere göre çalışma, işbirliği ve iletişimin ise pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Farkındalık ve bilinç alt boyutunun örgüte uyumu negatif yönde etkilediği buna karşın işgören performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, eğitim uygulamalarının işgören performansını pozitif yönde, örgüte uyumu ise negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, covid-19 sonrası sağlık ve güvenlik uygulamalarının örgüte uyumu ve işgören performansını pozitif yönde anlamlı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özel, G., İnak, A., & Özel, C. (2021). Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1652–1669. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.812
Bölüm
Makaleler