Rekreasyon Aktiviteleri Hayat Memnuniyeti ve Akademik Başarıyı Arttırıyor Mu?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yakup Kemal Özekici
Taner Dağlıoğlu
Metin Sürme

Özet

Çalışma kapsamında, akademik başarıyı iyileştirici birer unsur olarak rekreatif etkinlikler ve hayat memnuniyetinin açıklayıcı rolüne yönelik bilgi temin edilmesi amaçlanmaktadır. Amaç doğrultusunda, nicel araştırma deseni benimsenmiş ve kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan turizm ve otelcilik, spor bilimleri ile mühendislik alanlarında eğitim gören 303 katılımcıdan anketler aracılığıyla edinilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen veriler aracılığıyla araştırma kapsamında oluşturulan üç hipotez, basit doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilk olarak, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin akademik başarıyı pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Benzer şekilde, hayat memnuniyetinin de akademik başarıyı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Son olarak, rekreatif etkinliklere katılım düzeyinin hayat memnuniyetini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği ortaya konulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özekici, Y. K., Dağlıoğlu, T., & Sürme, M. (2021). Rekreasyon Aktiviteleri Hayat Memnuniyeti ve Akademik Başarıyı Arttırıyor Mu?. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2031–2054. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/284
Bölüm
Makaleler