Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Akademik Personelinin Eğitim Profili: Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bahar Deveci
Bilal Deveci
Yusuf Aymankuy
Şimal Aymankuy

Özet

Bu çalışmanın amacı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümündeki akademik personelin eğitim durumunun ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda akademik personellerin lisans, yüksek lisans, doktora eğitimleri ve unvanları incelenmiş ve raporlanmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, bölümlerin ve akademik personelin bilgilerinin bulunduğu internet siteleri taranarak elde edilmiştir. 40 kurum bünyesindeki gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde toplam 243 akademik personel olduğu tespit edilmiştir. Bu akademik personelin yaklaşık %40'ının doktor öğretim üyesi olduğu saptanmıştır. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde bulunan akademik personelin çoğunluğunun turizm alanında eğitim derecesine sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. 243 akademik personelin 96'sının hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora derecesinin turizm alanında olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen bu sayı bölümde istihdam edilen akademik personelin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Turizm alanından sonra en çok gıda mühendisliği eğitimi almış akademik personel olduğu tespit edilmiştir. Gıda mühendisliği eğitimi almış personelin toplam akademik personelin yaklaşık %15'ini oluşturduğu belirlenmiştir. Gastronomi ve mutfak sanatları programında görev yapan diğer akademik personelin eğitim alanlarının oldukça çeşitli ve birbirinden farklı alanlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Deveci, B., Deveci, B., Aymankuy, Y., & Aymankuy, Şimal. (2021). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Akademik Personelinin Eğitim Profili: Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2506–2526. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/314
Bölüm
Makaleler