Otel Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları: İş Tatmini, Lider-Üye Etkileşimi ve Örgütsel Adaletin Rolü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali Gürsoy

Özet

Çalışanlar örgütleri yararına olan fakat ahlaki olmayan davranışlar sergileyebilmektedir. Bu tür davranışlar kısa vadede örgütün yararına olsa da uzun vadede örgüte zarar verebilmektedir. Araştırmanın amacı, otel çalışanlarının örgüt yararına ahlaki olmayan davranışlarının (ÖYAOD) belirleyicilerini tespit edebilmektir. Bu kapsamda iş tatmini, lider üye etkileşimi ve örgütsel adaletin etkisi araştırılmıştır. Araştırma verileri, iki farklı zamanda, Alanya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelin çalışanlardan toplanmıştır. Eylül-Ekim 2019 tarihleri arasında demografik bilgiler ve iş tatmini; Kasım-Aralık 2019 tarihleri arasında ise lider üye etkileşimi, dağıtım adaleti ve ÖYAOD değişkenlerine yönelik veri toplanmıştır. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. SPSS ve AMOS programları ile analizler gerçekleştirilmiştir. Yapısal analiz modeli ile araştırma hipotezleri test edilmiştir. Buna göre iş tatmini, lider üye etkileşimi ve dağıtım adaletinin ÖYAOD’yı anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. İş tatminin yüksek olması ve lider üye arasındaki etkileşimin fazla olması çalışanların daha fazla örgüt yararına olan fakat ahlaki olmayan davranış sergilemesine neden olmaktadır. Ayrıca örgütsel adalete yönelik olumlu algı da daha fazla ÖYAOD gösterilmesini sağlamaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gürsoy, A. (2021). Otel Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları: İş Tatmini, Lider-Üye Etkileşimi ve Örgütsel Adaletin Rolü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2655–2668. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/322
Bölüm
Makaleler