Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Şanlıurfa Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Meltem Tanburacı
Ali Rıza Mancı

Özet

Bu çalışmanın amacı, yerel halkın turizme bakış açısının incelenmesidir. Bunun için Şanlıurfa ilinde ikamet eden 395 kişiye anket uygulanmıştır. Anket; 9 demografik ve 42 tutum sorusundan oluşmaktadır. Yapılan faktör analizinde tutum soruları yedi farklı boyuta indirilmiştir. Yedi boyut, turizm ile ilgili kararlarda halkın tam katılımı, turizmin sosyal maliyeti, turizmde uzun dönemli planlama, ziyaretçi memnuniyeti, toplum merkezli ekonomi, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin sosyal maliyet boyutlarından meydana gelmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, yerel kalkın kişisel özellikleri (cinsiyet, eğitim, yaş, meslek gelir, medeni durum) ile bazı boyutlara karşı gösterdikleri tutumlar farklılaşmaktadır. Ayrıca çevresel sürdürülebilirlik boyutu ile katılımcıların Şanlıurfa ilinde ikamet süreleri ile onların tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Katılımcıların turizmden gelir elde etmesi ile sadece turizmin sosyal maliyet boyutu için istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcıların tatile gidiyor olması ile sadece turizmin ekonomik faydası boyutu için anlamlı bir fark elde edilmiştir.


* Bu çalışma Meltem TANBURACI’nın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tanburacı, M., & Mancı, A. R. (2021). Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Şanlıurfa Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2924–2944. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/337
Bölüm
Makaleler