Meslek Aşkı, İşin Anlamlılığı ve Mutluluk İlişkisi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali Solunoğlu
Emrah Örgün
Günay Erol

Özet

Bu çalışmanın amacı, üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin meslek aşkı, işin anlamlılığı ve mutluluğa yönelik algılarını belirlemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma evrenini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NHBVÜ) turizm eğitimi alan önlisans ve lisans programlarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Buna göre araştırmanın yapıldığı tarihte (Ocak 2020) Nevşehir HBV Üniversitesi’nde ÜSET Meslek Yüksekokulu ve Turizm Fakültesi’nde turizm programlarında kayıtlı öğrenci sayısının 2365 olduğu belirlenmiştir. Anket formuyla ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra Google akademik formlar yardımıyla 330 adet anket formu çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerden toplanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda meslek aşkının ve işin anlamlılığının mutluluk üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, çalışmaya katılan turizm bölümü öğrencilerinin iş hayatında tam olarak yer almamasının meslek aşkı ve mutluluk ilişkisini etkilediği görülmektedir. Meslekte belirli bir süre geçiren bireyler üzerinde yürütülecek çalışmaların daha farklı sonuçlar elde etmesi muhtemel görülmektedir.


* Bu makale, 02-04 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen Conference on Managing Tourism across Continents kongresinde sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Solunoğlu, A., Örgün, E., & Erol, G. (2021). Meslek Aşkı, İşin Anlamlılığı ve Mutluluk İlişkisi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 333–345. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/419
Bölüm
Makaleler