İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Tekeli
Aziz Gökhan Özkoç

Özet

Araştırmanın amacı, yiyecek-içecek departmanı çalışanlarında işe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinde kontrol odağının düzenleyici etkisini test etmektedir. Bu kapsamda, oluşturulan araştırma modelinin çözümlenmesi için Antalya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin yiyecek-içecek departmanı çalışanları üzerinde bir alan araştırması yapılmış ve veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak yiyecek-içecek çalışanlarından 432 anket toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde uygun istatistiki paket programları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda işe adanmanın yenilikçi iş davranışlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Düzenleyici etki kapsamında ise iç kontrol odağının herhangi bir etkisi bulunmazken, dış kontrol odağının işe adanma ile yenilikçi iş davranışı ilişkisinde düzenleyici role sahip olduğu bulgulanmıştır. Sonuç olarak düşük, orta ve yüksek dış kontrol odağı düzeylerinde işe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. * Bu araştırma, Mehmet TEKELİ tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda hazırlanan doktora tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tekeli, M., & Özkoç, A. G. (2021). İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 969–984. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.748
Bölüm
Makaleler