Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emre Aykaç
Mehmet Tekeli

Özet

Bu araştırmanın temel amacı Çorum ili yerel halkının henüz emekleme aşamasında olan ve birçok alternatif türlere sahip, turizm olgusuna ve faaliyetlerine yönelik tutumunun ortaya koyulmasıdır. Bu doğrultuda uygulamalı bir nitelik taşıyan araştırmanın evrenini Çorum yerel halkı oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tümüne ulaşma şansı zor olduğundan örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırma kapsamında belirlenen örneklemden verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizlerden, bağımsız örneklem t-testi, anova testi ve tukey testlerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan bazı demografik özelliklere göre turizme yönelik tutumlarda farklılıkların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda, Çorum yerel halkının
yüksek düzeyde turizm gelişimine yönelik olumlu tutuma sahip olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aykaç, E., & Tekeli, M. (2021). Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1874–1895. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.824
Bölüm
Makaleler