Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Eda Özgül Katlav
Emre Aykaç

Özet

Otel işletmelerinde önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynağı hizmet kalitesini arttırmak ve rekabet avantajı elde edebilmek için yetenekleri doğrultusunda yönetilmelidir. Yetenekli çalışanların işletmede tutulmasında ise çalışanların iş tatmini düzeyinin yüksek olması oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı; otel işletmelerinde yetenek yönetiminin iş tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada anket tekniği ile veriler toplanmış ve uygun istatistiki program aracılığıyla frekans, yüzde, ortalama, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Belek’te faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan toplam 412 işgörene anket uygulanmıştır. Analiz sonucunda işgörenlerin yetenek yönetimi boyutları (yönetim desteği, kariyer başarısı, işletmede sorumluluk almaktan duyulan gurur, işletmenin sosyal sorumluluğu, hijyen faktörler, işletmeden duyulan memnuniyet, işten ayrılma isteği ve performans yönetimi uygulamaları) ile iş tatminleri arasında anlamlı pozitif yönde etki olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özgül Katlav, E., & Aykaç, E. (2021). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1150–1166. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.759
Bölüm
Makaleler