Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin “Tatil” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melike Gül
Kudret Gül

Özet

Araştırmanın amacı, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde önlisans eğitimi alan öğrencilerin "tatil" kavramına ilişkin algılarının ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda metafor analizine başvurulmuştur. Araştırmada her bir öğrencinin "tatil" kavramına yönelik birden fazla metafor üretmesine izin verilmiştir. Araştırmanın verileri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu ile Sındırgı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümlerinin tüm sınıflarında öğrenim gören 140 öğrenciden elde edilmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Bulgular, yüzde ve frekans değerleri ile verilmiştir. Araştırma bulgularına göre önlisans öğrencileri "tatil" kavramına yönelik 180 metafor üretmişlerdir. Ancak anlamsız olduğu düşünülen toplam 10 metafor elenerek araştırmanın kapsamı dışında bırakılmış ve analizler 170 metafor üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu metaforlar 11 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Çalışmada "tatil" kavramına yönelik en fazla “dinlenme” metaforunun üretildiği belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gül, M., & Gül, K. (2021). Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin “Tatil” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1404–1423. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.773
Bölüm
Makaleler