Çalışanların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Mutluluğa Etkisi: Antalya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Boran Toker
M. Bahadır Kalıpçı

Özet

Bu çalışmada, turizm çalışanlarının mutluluk düzeylerinin saptanması ve sosyo-demografik değişkenlerin çalışanların mutluluk düzeylerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Uygulama, Antalya-Manavgat’ta bulunan 11 adet 5 yıldızlı otelde çalışan 307 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler Oxford Mutluluk Ölçeği-kısa formu (OHQ-SF) ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde güvenirlik analizi, faktör analizi, t-testi ve Anova analizi kullanılmıştır. Mutluluk ölçeğinin güvenilirlik değeri (Cronbach alfa) 0,711 olarak saptanmıştır. Faktör analizi sonucunda, mutluluk ölçeğinden orijinalinde olduğu gibi tek boyut elde edilmiştir. Analizler sonucunda, çalışanların mutluluk düzeyinin eğitim düzeyi, görev yapılan departman ve aylık ücret düzeyi bakımından farklılaşma gösterdiği tespit edilmiştir. Öte
yandan, çalışanların mutluluk düzeyi yaş, cinsiyet, medeni durum, turizm eğitimi alıp almama, işletmede ve sektörde çalışma süreleri ile kadro durumu bakımından farklılaşma göstermemektedir. Literatürde turizm çalışanlarının mutluluğuna dair sadece birkaç araştırmaya rastlanmış olması, bu çalışmaya özgünlük katmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Toker, B., & Kalıpçı, M. B. (2021). Çalışanların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Mutluluğa Etkisi: Antalya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2002–2016. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.831
Bölüm
Makaleler