Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fatih Özdemir
İsmail Demirci

Özet

Presenteizm, bir kişinin kendini fiziken ya da ruhen iyi hissetmemesine rağmen yaptığı işe devam etmesi sonucu ortaya çıkan bir olumsuzluktur. Örgütsel Bağlılık ise örgüt ile çalışanlarının değer ve çıkarlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda çalışmada Adana İlinde faaliyet gösteren Yiyecek-İçecek İşletmelerinde istihdam edilen iş görenin maruz kaldığı Presenteizm durumunun Örgütsel Bağlılık düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının ortaya konması amaçlanmıştır. Alan araştırmasında nicel desen tercih edilmiş ve veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Veri analizinde frekans, güvenilirlik, faktör, korelasyon ve regresyon analiz teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu presenteizmin örgütsel bağlılık ile herhangi bir anlamlılık ilişkisi tespit edilemezken, örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılığın üzerinde negatif ve anlamlı yönde bir etkisi tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özdemir, F., & Demirci, İsmail. (2021). Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2049–2066. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.834
Bölüm
Makaleler