Doğa Temelli Turizme Katılan Bireylerin Çevre Yaklaşımlarının İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dönüş Çiçek
Erdem Korkmaz

Özet

Bu araştırmanın amacı doğa turizmine katılan bireylerin çevre yaklaşımlarının (insan ve çevre merkezcilik) “Yeni Ekolojik Paradigma” (New Ecological Paradigm) ölçeği kullanılarak incelenmesi ve doğa turistlerinin hangi tür doğa temelli turizm çeşidini daha çok tercih ettiklerinin belirlenmesidir. Nicel yöntemle gerçekleştirilen araştırmada veriler anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini doğa temelli turizm faaliyetlerine katılan bireyler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle toplamda 285 katılımcıya ulaşılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, frekans, yüzde, faktör analizi, Varyans (Anova) Analizi ve t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dört boyut (istisna olmamak, ekolojik kriz, doğanın dengesi ve insan hakimiyeti) elde edilmiştir. Katılımcıların çevre yaklaşımlarının ortalamaları 4,13 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre merkezli yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların çevre yaklaşımlarının cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre farklılık göstermediği, yaş, eğitim düzeyi ve katılım durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çiçek, D., & Korkmaz, E. (2021). Doğa Temelli Turizme Katılan Bireylerin Çevre Yaklaşımlarının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2666–2682. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.892
Bölüm
Makaleler