Yavaş Şehir Algısı ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Shırın Salı Öztürk
Ayşe Sünnetçioğlu

Özet

Bu çalışmanın amacı Uluslararası Cittaslow ünvanına sahip olan ve son dönemlerde seyahat için tercih edilen önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Gökçeada’nın yerel halkının yaşam doyumunda yavaş şehir algısı ve turizm etkilerinin rolünün ne olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmanın verileri 12 Mayıs - 15 Haziran 2022 tarihleri arasında Gökçeada merkez ve köylerinde yaşayan 380 katılımcı ile çevrimiçi ve yüz yüze anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde, geçerlilik analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, frekans analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre, yaşam doyumu tek boyutlu, yavaş şehir algısı (refah, doğal çevre, sosyal yaşam ve kültürel) olarak dört boyutlu ve turizmin etkileri (kirlilik, ekonomik, kültürel ve refah) olmak üzere dört boyutlu olarak belirlenmiştir. Araştırmada yavaş şehir algısının “doğal çevre” boyutu ile turizmin etkilerinin “kültürel” boyutunun yerel halkın yaşam doyumu üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Salı Öztürk, S. ., & Sünnetçioğlu, A. (2023). Yavaş Şehir Algısı ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 141–160. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1201
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri