Nepotizm Algısında Demografik Özelliklerin Rolü: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elbeyi Pelit
Ahmet Baytok
H. Hüseyin Soybalı
İbrahim Kılıç

Özet

Bu araştırmanın amacı, örgütlerde önemli bir sorun grubunu oluşturan nepotizme (akraba, eş-dost kayırmacılığı) ilişkin, işgören algılarının bazı demografik özelliklerine göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda araştırma kapsamındaki otel işletmeleri işgörenlerinin nepotizm algılarının belirlenmesinde anket tekniğinden faydalanılmış ve nepotizm ölçeği araştırma kapsamındaki Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri işgörenleri üzerinde uygulanmıştır. Anket tekniği ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerin yanı sıra t-testi ve varyans analizlerinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya katılan otel işletmeleri işgörenlerinin nepotizm algıları orta düzeye yakın gerçekleşmiş olup, işgörenlerin bazı demografik özellikleri ile nepotizm algılamaları arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Söz konusu sonuçlar araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanarak konuya yönelik öneriler geliştirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Pelit, E., Baytok, A., Soybalı, H. H., & Kılıç, İbrahim. (2021). Nepotizm Algısında Demografik Özelliklerin Rolü: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 45–63. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/11
Bölüm
Makaleler