Otel İşletmelerinde Çevre Yönetim Sistemi Engelleyicileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahmet Baytok
Mehmet Boyraz

Özet

Bu araştırmanın amacı, Chan (2008) tarafından geliştirilen Çevre Yönetimi Sistemi Engelleyicileri (Barriers of Environmental Management Systems) Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Likert tipi 28 ifadeden oluşan ölçme aracı, iç ve dış engeller olmak üzere altı faktörlü yapıdadır. Ölçeğin uyarlanması sürecinde ilk aşamada dil geçerliliği için uzmanlar eşliğinde orijinal dilinden (İngilizce) Türkçeye çeviri ve geri çeviri yapılmıştır. İkinci olarak kapsam geçerliliğini sağlamak için konuyla ilgili uzman görüşleri alınarak öneriler doğrultusunda ölçek ifadelerinde gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Böylelikle ölçek pilot uygulama için uygun hale getirilmiştir. Çalışmanın evreni, Türkiye’de faaliyet gösteren ve herhangi bir çevre yönetim sistemi, programı ya da ödülüne sahip olmayan 2339 otel işletmesini kapsamaktadır. Bu doğrultuda 1-28
Şubat 2021 tarihleri arasında kolayda örneklemeyle ulaşılan 400 otel işletmesinin orta ve üst düzey yöneticisi ise çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada toplanan verilere geçerlik, güvenirlik, madde ve korelasyon analizi ile açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, ölçekteki ifadelerin orijinal boyutlarına paralel olarak altı boyut altında yer alarak geçerli ve güvenilir bir yapı gösterdiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Baytok, A., & Boyraz, M. (2021). Otel İşletmelerinde Çevre Yönetim Sistemi Engelleyicileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1927–1944. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.827
Bölüm
Makaleler