Lisansüstü Turizm Öğrencilerinin Akademik Güdülenme, Bilimsel Araştırma Özyeterlilik ve Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygılarının Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

S. Ceylin Şanlı
Ahmet Erdem
Kamil Unur

Özet

Araştırmanın amacı, lisansüstü düzeyde turizm eğitimi alan öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterliliği, araştırmaya yönelik kaygı ve akademik güdülenme düzeylerini belirlemek ve eğer varsa bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla lisansüstü düzeyde turizm eğitimi gören öğrencilere anket uygulanmıştır. Analizler 330 kullanılabilir anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygulanan analiz sonuçlarına göre bilimsel araştırma özyeterliliği ile akademik güdülenme, yapılan çalışma sayısı ve yabancı dil seviyesi arasında pozitif yönlü; akademik güdülenme ile araştırmaya yönelik kaygı arasında negatif yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterliliği, akademik güdülenme ve araştırmaya yönelik kaygılarının demografik özelliklerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şanlı, S. C., Erdem, A., & Unur, K. (2021). Lisansüstü Turizm Öğrencilerinin Akademik Güdülenme, Bilimsel Araştırma Özyeterlilik ve Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygılarının Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 405–425. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/183
Bölüm
Makaleler