Otel Çalışanlarının Bilgi İletişim Teknolojileri Algısı: Konya Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Selim Alan
Ceyhun Can Özcan

Özet

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) tarım ve sanayi devriminden sonra insanlık tarihini etkileyen en önemli gelişme olarak kabul edilmektedir. Makro ve mikro düzeyde getirdiği yenilikler endüstrilerin rekabet stratejisini tartışılmaz boyutlara ulaştırmıştır. Bu yenilikler turizm endüstrisini de önemli ölçüde değiştirmiştir. Turizm işletmeleri de bu değişime ayak uydurmak ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla çalışanlarını bu teknolojiye adapte etme yoluna gitmiştir. Bu araştırmanın amacı turizm işletmesi çalışanlarının BİT algısını ortaya koymaktır. Araştırmada veriler hazırlanmış anket ve kolayda örnekleme yöntemiyle, 2018 yılı Aralık ve 2019 Ocak aylarında toplanmış ve elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Bu analiz ışığında BİT kullanım sıklığının eğitim ve refah düzeyi ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Çalışanların BİT’ i algılama düzeylerinin cinsiyete göre farklılıklar göstermediği fakat yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine göre bazı ifadelerde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Alan, S., & Özcan, C. C. (2021). Otel Çalışanlarının Bilgi İletişim Teknolojileri Algısı: Konya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2856–2872. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/333
Bölüm
Makaleler