Gökçeada İmajının Yerli Turistlerin Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Neşe Kafa
Halil Korkmaz

Özet

Son yıllarda hızla artan rekabet koşullarında destinasyon yönetimlerinin algılanan imaj konusuna önem vermeye başladığı görülmektedir. Yapılan çalışma ile Gökçeada’yı ziyaret eden turistlerin algıladıkları Gökçeada imajı unsurlarının tespit edilerek bu unsurların davranışsal niyete olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019 yılında Gökçeada’yı ziyaret eden 246 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada hipotezlerinin test edilmesi için araştırma modeline ve literatüre dayanarak gözlenen değişkenler aracılığıyla bir ölçüm kurulmuştur. Ölçüm modeline ilk olarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ardından değişkenlerin güvenirlik katsayıları incelenmiştir. Son olarak değişkenlerin birbiriyle ilişkisinin tespit etmek amacıyla yapısal eşitlik modeli kurularak (YEM) test edilmiştir. Yapılan çalışma ile ziyaretçilerin destinasyondaki algıladıkları eğlencenin davranışsal niyetlerini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca Gökçeada’ya gelen bireylerin ziyaretlerini “değerli” algılaması onların adayı tekrar ziyaretlerinde etkili olacağı kanaati oluşmuştur. Gökçeada destinasyonu halkının ziyaretçilerine sunduğu sıcak, samimi ve duygusal deneyimin ziyaretçilerin yakınlarına tavsiye etmesine ve tekrar Gökçeada’yı ziyaret etmelerine neden olduğu söylenebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kafa, N., & Korkmaz, H. (2021). Gökçeada İmajının Yerli Turistlerin Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3152–3173. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/351
Bölüm
Makaleler