Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nurhayat İflazoğlu
İpek Itır Can
Mehmet Nur
Eymen Cevent Nisani

Özet

Bu araştırmada temel olarak COVID-19 Pandemisinin devam ettiği günlerde turizm eğitimi alan lise öğrencilerinin gelecek beklentileri ve turizm sektörüne yönelik algıları ile çeşitli sosyo-demografik değişkenler arasındaki farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Nicel yöntemin kullanıldığı bu çalışma, genel tarama modeline dayalı betimsel bir
araştırmadır. Araştırmaya ilişkin veriler, 2021 yılının Mayıs ayında çevrimiçi anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma kapsamında 453 anket toplanmış ve her bir anket doğruluğu, tutarlılığı ve tamlığı açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme sonucunda araştırmacılarda güven duygusu oluşturmayan sekiz anketin veri setinden çıkarılmasına karar verilmiş ve 445 anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre pandemiye rağmen kariyeri ile ilgili geleceğe umutla bakan ve turizm sektöründe çalışmaya devam etmek isteyen öğrencilerin oranı yüksektir. Fakat bu süreçte lise mezuniyeti sonrası iş bulma umut ve inançlarının olmadığı  görülmektedir. Aldıkları eğitimin yeterli olduğunu bu şekilde sektörde başarılı olabileceğine inanan öğrenci sayısı yüksektir. Öte yandan, pandemi sebebiyle turizm sektörünün güvenilir bir seçim olmadığını düşünenlerin oranı %44,7’dir. Sonuç olarak uzun vadede öğrencilerin büyük çoğunluğunun kariyer gelişimlerinde geleceğe umutla baktıkları ve bu durumu yüksek öğrenimlerine devam ederek perçinlemek istedikleri görülmektedir. Genel olarak ise öğrencilerin turizm sektörüne karşı olumsuz tutumlarının çalışma koşullarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İflazoğlu, N., Can, İpek I., Nur, M., & Cevent Nisani, E. (2021). Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1982–2001. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.830
Bölüm
Makaleler