Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sertan Çataklı
Recep Yıldırgan

Özet

Destinasyon markalaşması, ülkelerin veya bölgelerin kendilerini farklılaştırabilmesi açısından giderek önem kazanmaktadır. Son yıllarda ise değeri oldukça fazlalaşan ve insanların ilgi odağı haline gelen gastronomi turizmi, destinasyonların pazarlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, destinasyonların sahip oldukları gastronomik değerlerin pazarlanması, destinasyon markalaşması açısından oldukça önemlidir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, gastronomi turizminin Trabzon destinasyonunun markalaşmasına yönelik etkisini belirleyebilmektir. Araştırmada nicel yöntem benimsenmiş olup, verilerin toplanmasında anket tekniği tercih edilmiştir. Hazırlanan anket, Trabzon ilini ziyaret eden yerli turistlere 2020 yılının Aralık ayında web tabanlı olarak internet ortamı üzerinden uygulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde, araştırma hipotezlerinin büyük bir bölümünü destekleyen anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca araştırma bulguları doğrultusunda, Trabzon mutfağının bir marka değerine sahip olduğu ve yöre gastronomisinin şehrin markalaşmasına yönelik katkısının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunlara karşın araştırmada, Trabzon’un gastronomisinden çok doğal güzellikleri ile ön planda olduğu ve Trabzon’a gastronomi amaçlı gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça düşük olduğu da gözlemlenmiştir.
Bu çalışma Sertan ÇATAKLI’nın Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi Recep YILDIRGAN danışmanlığında tamamlanan “Gastronomi Turizminin Destinasyon Markalaşmasına Etkisi: Trabzon İlinde Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çataklı, S., & Yıldırgan, R. (2021). Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2506–2521. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.883
Bölüm
Makaleler