23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ankara Turizmine Katkısı Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dilek Mutlu Bayın
Meryem Akoğlan Kozak

Özet

Bu araştırmada, 1920 yılından bu yana Türkiye’de organize edilen önemli bir kültürel Mega etkinlik olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Ankara turizmine olan katkısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket soru formunda Beşli Likert Ölçeğinde 30 soru yanında, bir adet açık uçlu soruya yer verilmiştir. Araştırma, Ankara’da 23 Nisan 2020 ile 25 Nisan 2021 tarihleri arasında ve toplam 407 katılımcı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Anket sonucunda elde edilen veriler; faktör analizi, bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Açık uçlu soruda ise içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, bu Bayramın Ankara turizmine kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarda katkılarının olduğu belirlenmiştir. Bayramın kültürel ve sosyal katkısına yönelik algılarda katılımcıların yaş aralığına göre farklılık bulunmuştur. Covid-19 pandemisi ile ilgili algıların yer aldığı açık uçlu soruya verilen cevaplarda ise katılımcıların, turizm ve tanıtım teması ile Covid-19 pandemisi üzerinde yoğunlaştıkları, bu dönemde katkılardan ziyade ekonomik, kültürel ve sosyal kayıpları dile getirdikleri görülmüştür.Bu makale Anadolu Üniversitesi’nde savunulan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Bir Etkinlik Olarak Ankara Turizmi Bağlamında İncelenmesi başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Mutlu Bayın, D., & Akoğlan Kozak, M. (2021). 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ankara Turizmine Katkısı Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2448–2465. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.880
Bölüm
Makaleler