Üniversite Öğrencilerinin Özyeterlik Algıları ile Gelecek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye-Kırgızistan Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahmet TAYFUN
Cemal Ersin SİLİK
Ayşe Selin DÜLGER
Narıngül MARGAZİEVA

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin özyeterlik algıları ile gelecek kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda, birtakım demografik değişkenler açısından öğrencilerin özyeterlik algıları ile gelecek kaygıları ele alınmıştır. Çalışmada, “Genellenmiş Özyetkinlik Beklentisi Ölçeği” öğrencilerin özyeterlik algılarını, “Beck Umutsuzluk Ölçeği” de öğrencilerin gelecek kaygılarını ölçmek için kullanılmıştır. Araştırma çerçevesinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören 407 öğrenciye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, istatistik paket programlarına aktarılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, özyeterlik algı düzeyi ile umutsuzluk düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dördüncü sınıf öğrencilerinin, diğer öğrencilere kıyasla daha yüksek özyeterliğe sahip olduğu; erkek öğrencilerin kız öğrencilere, rekreasyon bölümü öğrencilerinin de diğer bölüm öğrencilerine kıyasla daha yüksek umutsuzluk düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
TAYFUN, A., SİLİK, C. E., DÜLGER, A. S., & MARGAZİEVA, N. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Özyeterlik Algıları ile Gelecek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye-Kırgızistan Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 570–590. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/611
Bölüm
Makaleler