Ziyaretçilerin Otantiklik Algılarının Algılanan Değer, Memnuniyet ve Davranışsal Niyet Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Hamamönü Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşe Selin Dülger
Kurban Ünlüönen

Özet

Bu araştırmanın amacı; 2006 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sonrasında ziyarete açılan Hamamönü bölgesine kültür turları ile gelen ziyaretçilerin otantiklik algılarının; algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal niyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma verileri toplam 421 katılımcıdan kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırma modelinde yer alan hipotezler, istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin yüksek düzeyde güvenirliğe ve geçerliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve regresyon analizi uygulanarak incelenmiştir. Araştırmada uygulanan keşfedici faktör analizi neticesinde nesnel otantiklik algısı, varoluşsal otantiklik algısı, parasal algılanan değer, genel algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal niyet olmak üzere toplam altı boyut olduğu doğrulanmıştır. Araştırma bulguları, nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal otantiklik algısının; parasal algılanan değer, genel algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal niyet boyutları üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dülger, A. S., & Ünlüönen, K. (2021). Ziyaretçilerin Otantiklik Algılarının Algılanan Değer, Memnuniyet ve Davranışsal Niyet Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Hamamönü Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 693–708. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/94
Bölüm
Makaleler