Profesyonel Turist Rehberlerinin Kişisel İmajlarının Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ramazan İlkan Özbaş
Serkan Türkmen

Özet

Bu araştırmanın amacı, turist rehberlerinin sahip oldukları kişisel imajlarına yönelik algılamaların belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda turist rehberleri ve rehberli turlara katılan turistlerle görüşülerek hem olması gereken hem de turist rehberlerinin mevcut algılanan imaj unsurlarının neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilerin elde edilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. 10 Temmuz-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında 16 turist ve 15 turist rehberi ile yapılan görüşmeler ile veri elde edilmiştir. Nihayetinde elde edilen verilerin yorumlanabilmesi için betimsel analiz uygulanmış ve çalışma, ortaya çıkan çeşitli temalar çevresinde şekillendirilmiştir. Bulgulara göre turist rehberlerinin kişisel imajlarının genel olarak olumlu değerlendirildiği tespit edilmiştir. Ancak katılımcıların verdikleri yanıtlara bakıldığında turistlerin önemli olarak değerlendirdikleri bazı imaj unsurlarının, turist rehberleri tarafından misafirler kadar önemli olarak değerlendirilmediği görülmüştür. Çalışmada olması gereken ve mevcut algılanan imaj unsurları birlikte ele alındığında, turist rehberlerinin kişisel imajlarını geliştirme hususunda katkı sağlayacağı noktaların tespit edildiği düşünülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özbaş, R. İlkan, & Türkmen, S. (2023). Profesyonel Turist Rehberlerinin Kişisel İmajlarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 335–354. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1245
Bölüm
Makaleler