Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Neciphan Atsız
Serkan Türkmen

Özet

Turistlerin sadakatini kazanmanın önemi rekabet ortamı ile giderek artmakta ve destinasyonları sadakat kavramı üzerine yoğunlaştırmaktadır. Başarılı bir sadakat örneği ortaya koyabilmek için destinasyonlarda, turistler üzerinde hem yadsınamaz olumlu etkiler yaratabilen hem de öncül olan “aşk “kavramına önem verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, yerli turistlerin Bozcaada’ya yönelik algıladıkları aşkın sadakat üzerinde doğrudan etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu kapsamda kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 21/02/2020- 19/03/2020 tarihleri arasında 183 turistten online ortamda anket uygulanarak veri toplanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotez için açıklayıcı faktör ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda destinasyon aşkı boyutu olan “tutkulu aşk” faktörünün destinasyon sadakati üzerinde olumlu etkisi varken “duygusal bağlılık ve marka benlik bütünleşimi” faktörünün destinasyon sadakati üzerinde etkisi bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Atsız, N., & Türkmen, S. (2021). Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2018–2030. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/283
Bölüm
Makaleler