Türkiye’deki Turizm Rehberliği Bölümlerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Bilimsel Yayınlarının Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Boyraz
Ali Kabakulak

Özet

Bu araştırmada, turizm rehberliği alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim veren kurumlarda çalışan akademisyenlerin bilimsel yayınları çeşitli parametreler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de lisans (fakülte/yüksekokul) ve önlisans (meslek yüksekokulu) düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren üniversitelerin turizm rehberliği bölümlerindeki akademisyenlerin yayınları oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman-arşiv tarama yöntemiyle üniversitelerin web siteleri, akademik veri bilgi sistemleri ve YÖK akademik veri tabanı taranmıştır. Ulaşılan özgeçmiş ve diğer verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış, betimsel analiz ile veriler çapraz tablolarla incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’de 38 fakülte ile yüksekokulda 213 ve 26 meslek yüksekokulda 77 olmak üzere turizm rehberliği bölümlerinde 290 akademisyenin çalıştığı; bunların toplamda 6601 yayın yaptığı, yayın dili açısından büyük çoğunluğunun Türkçe (%73,7) olduğu tespit edilmiştir. Yayın türü bakımından ise akademisyenlerin en çok bildiri (%42,7) ve makale (%35,4) çalışmaları ile 429 lisansüstü teze danışmanlık yaptıkları saptanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Boyraz, M., & Kabakulak, A. (2021). Türkiye’deki Turizm Rehberliği Bölümlerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Bilimsel Yayınlarının Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2152–2163. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/292
Bölüm
Makaleler