Konaklama İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Yaratıcılık Engelleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hande Mutlu Öztürk
Serap Alkaya

Özet

Yapılan bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin yaratıcılıklarının önündeki engellerin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, Pamukkale Üniversitesi’nde 9 Mart 2020 tarihinde dördüncüsü gerçekleşen Kariyer günleri’ne 43 otelden katılım gösteren yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen tüm veriler İstatistik paket programında frekans analizi, faktör analizi, korelasyon analizi, Kolmogorov-Simirnov testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların çalıştıkları kurumlarda çok fazla değişim korkusu yaşamadıkları, eleştiri almadıkları, zaman ve iş baskısına maruz kalmadıkları, örgüte ve sisteme bağlılıklarının yüksek olduğu ve çalıştıkları kurumdaki kuralları ve şirket tarzını katı bulmadıkları tespit edilmiştir. Yapılan Kruskal-Wallis Testi sonucunda yöneticilerin eğitimleri ve mevcut iş yerindeki çalışma süreleri ile katı kurallar ve şirket tarzı arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilirken; Mann-Whitney U testi sonucunda ise cinsiyet ile katı kurallar ve şirket tarzı arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda lisansüstü düzeyde eğitim alan yöneticilerin katı kurallar ve şirket tarzını lise, ön lisans ve lisans mezunu yöneticilere göre daha fazla yaratıcılığa engel olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, erkek yöneticilerin, katı kurallar ve şirket tarzını (p=0,016<0,05) kadın yöneticilere göre daha fazla yaratıcılığa engel olarak gördüğü tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Öztürk, H. M., & Alkaya, S. (2021). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Yaratıcılık Engelleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2423–2440. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/309
Bölüm
Makaleler