Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aydın Yılmazer
Nur Ü. Kalpaklıoğlu
Sena Yılmaz

Özet

Araştırmanın amacı, engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılımına yönelik konaklama işletmelerinden beklentileri ve mevcut durum tespitine yönelik İstanbul ili üzerinden incelenmesidir. Bu amaca yönelik, 33 adet sorudan oluşan bir anket formu oluşturulmuştur. Üç bölümden oluşan bu anket formu, birinci bölümde demografik değişkenler, ikinci bölümde, konaklama işletmelerinden beklentileri, üçüncü bölümde ise engelli bireyler için konaklama işletmelerinin uygunluğunun mevcut durum tespitine yönelik ifadelerden ibarettir. Anket formu, İstanbul İli içerisinde ulaşılabilen 350 engelli bireye uygulanmıştır. Toplamda 350 anket ile istatistiki analizler yapılmıştır. Ölçek olarak Likert tipi 5’li ölçeklendirme kullanılmıştır. Anketler SPSS programı aracılığıyla çözümlenmiş, frekans analizi yardımıyla sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, konaklama işletmeleri hakkında engelli bireylerin olumsuz düşüncesinin hâkim olduğu, işletmenin yapısı, hizmetleri, teçhizatı konusunda memnuniyet derecelerinin düşük seviyede görüldüğü tespit edilmiştir. Buna ilave olarak, engelli bireylerin turizme katılma niyetleri olsa da turizm hareketlerine katılım düzeylerinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


*Yüksek Lisans Tezinden Geliştirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yılmazer, A., Ü. Kalpaklıoğlu, N., & Yılmaz, S. (2021). Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2821–2839. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/331
Bölüm
Makaleler