Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aydın Yılmazer
Ebru Ö. Güven
Kezban Gülşen

Özet

Çalışmanın amacı, yerli turistlerin Bursa ilinin gastronomik marka imajına yönelik algılamalarının tespit edilmesidir. Bu amaca ilaveten toplanacak veriler aracılığıyla, yerli turistlerin Bursa’yı yeniden tercih etme ve başkalarına tavsiye etme gibi davranışsal niyetlerinin de ortaya çıkarılması düşünülmüştür. Hedeflenen amaç doğrultusunda Bursa ilini Şubat ve Mart ayları arasında ziyaret eden yerli turistlere 601 (geçerli) anket uygulanmıştır. Ölçek olarak Likert tipi 5’li ölçeklendirme kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar özet tablolar ve grafikler biçiminde sunulmuştur. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, t-testi, Anova, güvenilirlik testi, faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi %5 (p=0,05) olarak alınmıştır. Yapılan analizlere göre tercih edilen destinasyonlarda katılımcıların demografik yapı farklılıklarının yörenin mutfak kültürü ve yiyecek içecek çeşitliliği arasında bir ilişki olmadığı gözlemlenmiştir. Genel olarak katılımcıların Bursa iline ait yöresel yemekler hakkındaki beklentilerinin karşılandığı, yöresel yemekleri çevrelerine olumlu olarak aktardıklarını söylemek mümkündür. Ayrıca, araştırmaya katılan yerli turistlerin Bursa ilinin gastronomik marka imajının bir marka değerine sahip olduğu konusunda olumlu düşüncelere sahip olduğu gözlemlenmiştir.


* Yüksek lisans tezinden geliştirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yılmazer, A., Ö. Güven, E., & Gülşen, K. (2021). Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3226–3248. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/355
Bölüm
Makaleler