Mali Tabloların Dikey Yüzdeler Yöntemi ile Analizi: Bist Turizm Sektöründe Bir Uygulama (2019)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ülkü Mazman İtik

Özet

İşletmelerin belirli dönemlerde yayınladıkları mali tablolar, bir taraftan cari dönem ile geçmiş döneme ait verilerin karşılaştırılmasına ve analiz yapılmasına olanak sağlarken diğer taraftan muhasebenin önemli fonksiyonlarından birisi olan “Raporlama ve Analiz Etme“ fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Bu analiz tekniklerinden biriside “Dikey Yüzdeler Yöntemi” dir. Dikey yüzdeler yöntemi muhasebenin temel mali tablolarından olan bilanço ve gelir tablosunda yer alan verilerin, belirli dönemler içerisinde yüzde cinsinden ifade etmeye yarayan bir yöntemdir. Dikey yüzdeler yönteminde mali tabloların mutlak değerler yerine yüzde cinsinden ifade edilmesi mali tablo kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışmanın amacı turizm sektöründe faaliyet gösteren, Borsa İstanbul’a kayıtlı şirketlerin 2019 yılı verilerinden yararlanarak mali tablolarını “Dikey Yüzdeler Yöntemi” ile analiz ederek yorumlamaktır. Araştırmaya 9 şirketin verileri dâhil edilmiş olup bilanço ve gelir tablosunda bulunan kalemlerin oransal dağılımı tespit edildikten sonra şirketler birbirleri ile ardından şirket ortalamaları ile karşılaştırarak yorumlanmıştır. Çalışmada, turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin geçmiş dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisinde kalmalarına ve yüksek maliyetlere katlanmalarına rağmen büyük çoğunluğunun 2019 yılında kâr ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca şirketlerin dönen varlık yapılarının birbirleri ile benzerlik göstermediği, ayrıca turizm sektörünün genel özelliği olan duran varlık ağırlıklı bir görününüm sergiledikleri, şirketlerin yabancı kaynak yerine öz kaynak ile finanse edildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca analize dâhil edilen şirketlerin yüksek maliyetlere katlandığı ve ticari borçlar ve alacakların mali tablolarda önemli yere sahip oldukları tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Mazman İtik, Ülkü. (2021). Mali Tabloların Dikey Yüzdeler Yöntemi ile Analizi: Bist Turizm Sektöründe Bir Uygulama (2019). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1034–1050. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.752
Bölüm
Makaleler