Turist Rehberlerinin Kültürel Miras Aktarımında Hikâye Anlatıcılığının Rolü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Büşra Kaya
Kurban Ünlüönen

Özet

Çalışma ile turist rehberlerinin kültürel miras aktarımı esnasında hikâye anlatımının rolünü incelemek amaçlanmıştır. Sürdürülebilir değerler, oldukça önem kazanmış durumdadır. Bu bağlamda, kültürel mirasın da sürdürülebilir olması oldukça önem taşımaktadır. Turist rehberleri bu açıdan ele alındığında, kültürel mirası gelecek nesillere aktaran anlatıcılardır. Bu nedenle, destinasyonlara ait hikâyelerin, turistler üzerinde nasıl bir rol oynadığını belirlemek adına, doğrudan bu hikâyeleri anlatarak tepkileri gözlemleme fırsatı olan turist rehberleri ile görüşülmüştür. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden vaka çalışması desenine dayanarak hazırlanmıştır. Veriler, aktif olarak turist rehberi olarak görev yapan 16 kişiden, yarı yapılandırılmış soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler için içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; hikâye anlatımı, kültürel mirası aktarma sürecini çok daha ilgi çekici, akılda kalıcı, eğlenceli ve bilgilendirici kılmaktadır. Sonuçlar ışığında bir model
geliştirilmiştir. Model üzerinde, hikâye anlatımının ise hem turist rehberleri (anlatıcı) hem de turistler (dinleyici) açısından rolleri verilmiştir. Hikâye anlatımı sonrası çıktılar ise turistler, turist rehberleri ve kültürel miras bağlamında incelenmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kaya, B., & Ünlüönen, K. (2021). Turist Rehberlerinin Kültürel Miras Aktarımında Hikâye Anlatıcılığının Rolü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2166–2179. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.840
Bölüm
Makaleler