Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi: Kuşadası Caferli Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahu Yazıcı Ayyıldız
Özlem Esen
Tuğrul Ayyıldız

Özet

Kırsal turizm bölgenin gelişimine önemli katkılar sağlayan, bölgedeki doğal ve kültürel kaynakları tanıtan, dünyada ve Türkiye’de giderek daha fazla ilgi görmeye başlayan turizm çeşitlerinden biridir. Deniz-kumgüneş üçlemesi dışında alternatif bir turizm çeşidi olması ve dört mevsim yapılabilmesi nedeniyle popüler hale gelmektedir. Turizm sadece ekonomik gelir kaynağı sağlayan bir endüstri değil aynı zamanda turistler ve toplumlar arasında sosyal ve kültürel alışverişi sağlayan bir köprü görevini de üstlendiğinden sosyal ve kültürel alışverişin sağlanması için düzenlenen festivaller, turistlerin bölgeyi tercih etmesini sağlayan önemli çekicilik unsuru olan etkinliklerdir. Kırsal turizm bölgelerinde gerçekleştirilen festivaller, farklı destinasyonlardan gelen katılımcılarla bölgenin tanıtımına, ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayarak, kültürel bütünleşmeyle birlikte destinasyon imajının gelişmesini desteklemektedirler. Çalışmanın amacı Aydın ili Kuşadası ilçesine bağlı Caferli’de düzenlenen festivallerin Caferli’nin imajına etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla Caferli’de bulunan yerel işletme sahipleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, festivallerin kırsal turizme olan etkisini ve destinasyon imajına katkısını değerlendirerek literatüre, bölgede yaşayan yerel işletme sahiplerine ve diğer paydaşlara yol gösterici olacaktır. Caferli’de senede iki defa olmak üzere düzenlenen Çiçek Festivali ve Güz, Çevre Festivali’nin bölgeye turist çekerek Caferli’nin kalkınmasına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. *Bu çalışma 8. Ulusal ve III. Uluslararası Kırsal Turizm Kongresinde bildiri olarak sunulmuş ve özet olarak basılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ayyıldız, A. Y., Esen, Özlem, & Ayyıldız, T. (2021). Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi: Kuşadası Caferli Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1409–1420. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/140
Bölüm
Makaleler